Käyttöehdot

MUURAME OY:N YLEISET VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Kehotamme sinua tutustumaan huolellisesti Käyttöehtoihin (Ehdot) ennen Muurame Verkkopalvelun (Verkkopalvelu) käyttämistä. Verkkopalvelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Muuramen välillä ja määrittelevät käyttäjän ja Muuramen Verkkopalvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR (General Data Protection Regulation) määräyksiä.

1 Verkkopalvelun käyttäminen

1.1 Yleistä

Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Verkkopalvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Verkkopalvelua käytetään. Käyttäjä saa käyttää Verkkopalvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Verkkopalvelu sisältää osioita tai toiminnallisuuksia (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Verkkopalvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jokin Verkkopalvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla.

1.2 Verkkopalvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Muurame myöntää käyttäjälle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Verkkopalvelua ja sen sisältöä. Käyttäjä saa käyttää Verkkopalvelua ainoastaan näiden Ehtojen ja muiden Verkkopalvelussa erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Verkkopalvelua ja sen sisältöä ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Poikkeuksena valtuutetut Muurame-jälleenmyyjät, joilla on oikeus käyttää Verkkopalvelun sisältöä myös kaupallisessa tarkoituksessa. Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Verkkopalvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole, ilman Muuramen etukäteistä kirjallista lupaa, oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Verkkopalvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin. Jos Verkkopalvelu tarjoaa nimenomaisen mahdollisuuden välittää Verkkopalvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittäminen on lähtökohtaisesti sallittua näiden Ehtojen puitteissa. Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai millään tavoin muutoin häiritä tai yrittää häiritä Verkkopalvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkopalvelua. Kiellettyä on esimerkiksi sijoittaa Verkkopalveluun ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta aineistoa, joka sisältää Verkkopalvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia. Käyttäjällä on oikeus ottaa Verkkopalvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa Verkkopalvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää Verkkopalvelua - otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Verkkopalvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä tai muunlaiseen väärien tietojen antamiseen - muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen - roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai - muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin. Käyttäjä ei saa esiintyä Verkkopalvelussa Muuramen edustajana.

1.3 Rekisteröityminen

Verkkopalvelu saattaa sisältää osioita tai toiminnallisuuksia, joihin käyttäjä saa edellä kuvatun käyttöoikeuden ainoastaan rekisteröitymällä. Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot rekisteröityessään Verkkopalvelun tai sen osion käyttäjäksi. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja väärien tietojen antaminen saattaa johtaa seuraamuksiin. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkopalvelussa ja on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Muurameen, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Muuramella on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

2 Verkkopalvelun toiminta

2.1 Käytettävyys

Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Muurame pyrkii siihen, että Verkkopalvelu olisi käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Muurame ei kuitenkaan voi taata, että Verkkopalvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Verkkopalvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Verkkopalvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

2.2 Tietoturva

Muurame ei voi taata Verkkopalvelun, sen sisällön tai Verkkopalvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Verkkopalvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

2.3 Muutokset

Muurame on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan Verkkopalvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Muuramella on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata Verkkopalvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Verkkopalvelusta sekä muuttaa Verkkopalvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Muuramella on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Verkkopalvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa Verkkopalvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Verkkopalvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Muuramella on oikeus estää käyttäjän pääsy Verkkopalveluun ja kieltää Verkkopalvelun käyttäminen jatkossa.

2.4 Vastuu

Muurame ei ole vastuussa Verkkopalvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Muurame ei myöskään vastaa käyttäjän Verkkopalvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Muurame ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Verkkopalvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Muuramelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Muuramen vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Käyttäjä vapauttaa Muuramen ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Verkkopalvelun käytöstä.

3 Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR (General Data Protection Regulation) määräyksiä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Muurame-asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta.

4 Evästeet

Eväste (”cookies”) on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Verkkopalvelun välityksellä. Verkkopalvelun välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Verkkopalvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Verkkopalveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Verkkopalvelun osioita käyttäjä on selannut. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Verkkopalvelun käyttäjämäärien ja muiden Verkkopalvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Näiden tietojen avulla Muurame voi kehittää Verkkopalvelua parantaakseen käyttökokemusta. Lisäksi tiedot mahdollistavat käyttäjää todennäköisesti kiinnostavan markkinoinnin kohdentamisen käyttäjälle Verkkopalvelussa sekä Verkkopalvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä. Käyttäjä voi hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen selainasetustensa avulla ja myös estää evästeiden toiminnan halutessaan muuttamalla selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Verkkopalvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

5 Linkit

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Muurame ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Muurame ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eivätkä linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Muuramen hallinnassa. Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Verkkopalvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista. Jos Verkkopalvelu mahdollistaa ulkoisen linkin sisällyttämisen Verkkopalveluun, linkin tulee viitata suoraan ulkopuolisen sivuston pääsivulle. Linkki ei saa sisältää Muurame-tavaramerkkiä tai muita tunnuksia missään muodossa, eivätkä linkin ulko-asu, sijoitus ja muut ominaisuudet saa vaikuttaa haitallisesti Muuramen maineeseen tai sen tavaramerkin goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen Verkkopalvelut tai tuotteet olisivat jossain yhteydessä Muuramen toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Verkkopalvelu sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Verkkopalveluun eivät ole osoitus Muuramen ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

6 Immateriaalioikeudet

Muurame omistaa kaikki oikeudet Verkkopalveluun ja sen sisältöön (esim. tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset). Omaisuus on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Kaikki Verkkopalveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Muuramelle. Muurame ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

7 Ehtojen muutokset

Muurame pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Verkkopalvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Asiakkaan asiointia Verkkopalvelussa Ehtojen muuttamisen jälkeen pidetään vahvistuksensa siitä, että Asiakas hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset.

8 Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mikäli osapuolten välille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osa-puolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.